Säännöt

Säätiön nimi on Pluralismisäätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Stiftelsen för Pluralism ja englanninkielinen nimi The Foundation for Pluralism.

Säätiön tarkoitus on edistää ja tukea pluralismia Suomessa. Ensi kädessä Säätiö edistää ja tukee kulttuuri-, etnistä- ja arvopluralismia.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä varoja avustuksiin ja apurahoihin yhdelle tai usealle hyvämaineiselle henkilölle, järjestölle ja/tai organisaatiolle, joiden toiminta ovat yhteensopivia Säätiön tarkoituksen kanssa.

Säätiö voi myös tukea sellaista tutkimus-, valistus- ja koulutustoimintaa joka on yhteensopiva Säätiön tarkoituksen kanssa.

Säätiö voi myös harjoittaa omaa toimintaa pluralismin tukemiseksi.

Säätiön peruspääoma on 150.000 euroa, jonka perustaja on luovuttanut Säätiölle. Peruspääoman lisäksi Säätiöllä on käyttörahasto. Säätiöllä voi olla myös erikoisrahastoja.

Peruspääoma on säilytettävä vähentämättömänä. Käyttörahastoon, josta suoritetaan kaikki Säätiön juoksevat menot, apurahat ja avustukset sekä muu toiminnan rahoitus, siirretään peruspääoman tuotto, ellei Säätiön hallitus toisin päätä. Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja ja kartuttaa omaisuuttaan muilla laillisilla keinoilla.

Säätiön varat on sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti. Säätiö on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteätä omaisuutta.

Säätiön hallitukseen, joka edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita, kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Säätiön perustaja Jacob Ehrnrooth. Säätiön perustajan tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen säätiön vuosikokousta ilmoittaa ne henkilöt, jotka hän on valinnut hallituksen jäseniksi. Mikäli perustaja ei käytä vaalioikeuttaan, täyttää hallituksessa näin avoimeksi jääneet paikat säätiön vuosikokous.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan, mahdollisen varapuheenjohtajan sekä jäsenen toimiaika on kaksi vuotta ja heidät voidaan valita uudestaan. Toimikausi alkaa valinnan tekevän vuosikokouksen päättyessä ja päättyy sitä seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä.

Hallitus voi kutsua henkilöitä asiantuntijoina hallituksen kokouksiin. Asiantuntijat eivät ole hallituksen jäseniä, eikä heillä ole äänioikeutta, mutta kyllä puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Puheenjohtajalle, mahdolliselle varapuheenjohtajalle ja jäsenelle ei makseta palkkiota. Hallitus voi erityisestä syystä päättää kohtuullisen palkkion maksamisesta hallituksen jäsenelle tai asiantuntijalle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vuosikokoukseen ja tarvittaessa muuhun kokoukseen. Hallitus on päätösvaltainen kun enemmistö hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Hallitus voi tarvittaessa hallituksen sisältä tai sen ulkopuolelta valita Säätiölle toiminnanjohtajan, asiamiehen ja/tai muita toimihenkilöitä määräaikaisten tai jatkuvien työtehtävien suorittamiseksi kohtuullista palkkiota vastaan.

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilintarkastajalle on Säätiön tilinpäätös annettava tarkastettavaksi helmikuun aikana. Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan tilinpäätös sekä valitaan vuosittain tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden molempien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT). Lisäksi vuosikokouksessa valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet.

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja jäsen, kaksi yhdessä.

10§

Jäljennös vuosikertomuksesta, tilintarkastajan kertomuksesta ja ote tilinpäätöksen vahvistamista koskevasta Säätiön hallituksen pöytäkirjasta tilinpäätöksineen on ennen kesäkuun loppua toimitettava oikeusministeriölle.

11§

Säätiön sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotus on saanut hallituksen kokouksessa puolelleen vähintään ¾ läsnäolevien äänistä.

Jos Säätiö päätettäisiin lakkauttaa, on Säätiön jäljellä olevat varat käytettävä sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen hallituksen päättämällä tavalla.

12§

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassaolevan säätiölain määräyksiä.